Image Alt
MẶT CẮT XÀ GỒ C
MẶT CẮT XÀ GỒ Z
XÀ GỒ Z

Nối chồng có bản mã

XÀ GỒ Z

Nối chồng không có bản mã

XÀ GỒ C

Liên Kết đối đầu

06_Chi_tit_lin_kt_A
CHI TIẾT LIÊN KẾT A
07_Chi_tit_lin_kt_B
CHI TIẾT LIÊN KẾT A
08a_Mt_dng_tole_cong
MẶT DỰNG TOLE CONG
08b_Mt_dng_tole_cong
MẶT DỰNG TOLE CONG
09a_Mt_dng_tole_thang
MẶT DỰNG TOLE THẲNG
09b_Mt_dng_tole_thang
MẶT DỰNG TOLE THẲNG
10_Mi_ua
MÁI ĐUA
11_Mi_CANOPY_nghch
MÁI CANOPY NGHỊCH