Image Alt

HỆ THỐNG KHUNG CHÍNH

NHÀ MỘT MÁI DỐC
NHÀ MỘT NHỊP KHÔNG CỘT GIỮA
NHÀ MÁI VÒM
NHÀ MỘT NHỊP MỘT CỘT GIỮA
NHÀ HAI ĐƠN NGUYÊN
NHÀ MỘT NHỊP NHIỀU CỘT GIỮA

HỆ SÀN LỬNG

MẶT BẰNG KHUNG SÀN
MẶT CẮT KHUNG SÀN