hiển thị

Chỉ desktop

Chỉ MB

ẩn desktop

Chỉ Tab

ẩn MB

a

a

a