Xà gồ mạ kẽm


Mặt cắt Xà Gồ C
Mặt cắt Xà Gồ Z
Xà Gồ Z

Nối chồng có bản mã

Xà Gồ Z

Nối chồng không có bản mã

Xà Gồ C

Liên Kết đối đầu


Chi tiết liên kết A
Chi tiết liên kết A

Mặt dựng tole cong
Mặt dựng tole cong

Mặt dựng tole thẳng
Mặt dựng tole thẳng

Mái đua
Mái CANOPY nghịch

CHIA SẺ

SỰ KIỆN NỔI BẬT