Quy trình thử


HƯỚNG DẪN THỬ CƠ TÍNH
 
I/ MỤC ĐÍCH THỬ:

Thử cơ tính nhằm mục đích phát hiện kịp thời sự không phù hợp về sức bền thép chế tạo vỏ bình gas sau khi gia công và khử ứng suất. Từ đó tạo điều kiện tốt cho việc ổn định sức bền thép sau gia công thông qua công nghệ xử lí nhiệt.

II/ PHẠM VI THỬ:

Thử theo tỉ lệ: 1/200 đối với tất cả các bình sau khi đã xử lí nhiệt.

III/ PHƯƠNG TIỆN THỬ:

- Tham khảo tiêu chuẩn DOT-4BA-240, DOT-4BW-240, TCVN 6292:1994.
- Dùng các dụng cụ đo.
- Sử dụng công nghệ tạo mẫu kéo, uốn.
- Sử dụng máy thử kéo, uốn chuyên dùng.

IV/ TIẾN HÀNH THỬ:

- Chọn 1 bình trong lô 200 bình đã xử lí nhiệt đem đi cắt lấy mẫu.
- Dùng công nghệ tạo hình dáng của mẫu kéo, mẫu uốn.
- Dùng máy thử kéo, thử uốn chuyên dùng (CNC) để kéo mẫu, uốn mẫu.
- Ghi báo cáo vào mẫu báo cáo BM 824.1/ 7.
- Các lô bình có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được chuyển đến công đoạn tiếp theo.
- Các lô bình có kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu sẽ được tách riêng và được xử lý phù hợp, với biện pháp thích hợp theo thủ tục kiểm soát sản phẩm không

HƯỚNG DẪN THỬ PHÁ HUỶ

I/ MỤC ĐÍCH THỬ:

Thử phá huỷ nhằm mục đích kiểm tra khả năng chịu áp lực tối đa, độ biến dạng của bình ở áp suất nổ để phát hiện kịp thời sự không phù hợp về áp suất nổ, độ giản nở thể tích sau khi nổ. Từ đó tạo điều kiện khắc phục tốt .

II/ PHẠM VI THỬ:

Thử  theo tỉ lệ 1/500 đối với tất cả các bình sau khi xử lí nhiệt .

III/ PHƯƠNG TIỆN THỬ:

- Tham khảo tiêu chuẩn DOT - 4BA-240, DOT – 4BW – 240, TCVN 6292:1994.
- Thử trên máy thử nổ chuyên dùng.

IV/TIẾN HÀNH THỬ:

- Lấy bình thử phá huỷ đặt vào vị trí thử nổ. Bơm áp lực nước vào bình đến khi bình bị nổ.
- Ghi lại áp suất chảy, áp suất nổ của bình.
- Ghi báo cáo vào mẫu báo cáo BMM 824.1/9.
- Các lô bình có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được chuyển đến công đoạn tiếp theo.
- Các lô bình có kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu sẽ được tách riêng và được xử lí với biện pháp thích hợp theo thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp.

HƯỚNG DẪN THỬ THỦY TĨNH

I/ MỤC ĐÍCH THỬ:

Mục đích thử thủy tĩnh là thử độ bền của bình, tìm ra tất cả các rò rỉ (nếu có) trên vỏ bình gas ở áp suất thử (34Kg/cm2), để có biện pháp xử lí thích hợp nhằm ổn định độ an toàn của vỏ bình gas khi đưa vào sử dụng sau này.

II/ PHẠM VI THỬ:

Thử theo tỉ lệ 100% đối với tất cả các bình sau khi xử lí nhiệt.

III/ PHƯƠNG TIỆN THỬ:

- Dùng mắt quan sát các rò rỉ ở áp suất thử (34Kg/cm2).
- Tham khảo TT 824.1 (Thủ tục kiểm soát chất lượng bình gas).
- Thử trên máy thử thuỹ tĩnh chuyên dùng.

IV/ TIẾN HÀNH THỬ:

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết liên quan đến việc thử thủy tĩnh.
- Đặt bình vào vị trí thử, bơm đầy nước. Bơm nén đến áp suất thử (34Kg/cm2).
- Giữ áp suất thử trong thời gian tối thiểu 60 giây, kiểm tra cẩn thận các rò rỉ.
- Căn cứ vào các tiêu chuẩn sau đây để xử lí đối với các bình có rò rỉ khi thử:

STT  Các rò rỉ  Cách xử lí
1 Rò rỉ trên mối hàn Sửa chữa
2 Rò rỉ trên thân bình Loại bỏ

- Cuối ca nộp danh sách bình đạt yêu cầu, danh sách bình cần sửa chữa và danh sách bình loại cho nhân viên quản lí hồ sơ của Phòng KCS.
- Ghi báo cáo vào mẫu báo cáo BM 824.1/ 10.
- Dùng phấn trắng đánh dấu chữ ‘T’ lên các bình tốt và chuyển đến công đoạn tiếp theo.
- Dùng phấn trắng đánh dấu chữ ‘S’ lên các bình có rò rỉ, đánh dấu nơi rò rỉ. Đồng thời ghi số sản xuất vào danh sách bình cần sửa chữa. Đánh dấu chữ ‘L’ lên các bình bị loại, đánh dấu nơi bị loại, đồng thời ghi số sản xuất vào danh sách bình loại. Các bình này sẽ được tách riêng và được xử lí với biện pháp thích hợp theo thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp.    

HƯỚNG DẪN THỬ TRƯƠNG PHỒNG  

I/ MỤC ĐÍCH THỬ:

Thử trương phồng nhằm mục đích kiểm tra độ biến dạng (độ trương) của bình ở áp suất thử (34Kg/cm2) để phát hiện kịp thời sự không phù hợp về tỉ lệ trương phồng (vượt quá 10%). Từ đó tạo điều kiện tốt cho việc ổn định độ trương phồng thông qua công nghệ xử lí nhiệt.

II/ PHẠM VI THỬ:

Thử theo tỉ lệ 1/200 đối với tất cả các bình sau khi xử lí nhiệt.

III/ PHƯƠNG TIỆN THỬ:

         Tham khảo tiêu chuẩn DOT - 4BA-240, DOT – 4BW – 240, TCVN 6292:1994.
         Thử trên máy thử trương chuyên dùng.

IV/TIẾN HÀNH THỬ:


- Chọn 1 bình bất kỳ trong lô 200 bình đã xử lí nhiệt đem đi thử trương phồng.
- Cân trọng lượng bình không (A).
- Đổ đầy nước vào bình, cân trọng lượng cả bình đầy nước (B).
- Ghi dung tích (C Lít ) nước bình chứa được [(B-A) x 1kg] = C Lít.
- Đặt bình vào máy thử trương, cho đầy nước vào bình, cho đầy nước vào các ống thuỷ tinh trong hệ thống thử, bơm nén thuỷ lực vào bình đạt đến áp suất thử (34kg/cm2). Ghi độ giảm thể tích nước trong ống thử so với lúc ban đầu ( Độ tổng trương A) .
- Giảm áp suất về 0. Ghi độ giảm thể tích trong ống thử so với lúc ban đầu (Độ trương vĩnh cữu B).
- Ghi tỉ lệ trương phồng (tỉ lệ trương phồng C được tính theo công thức: C = B/A*100%)
- Ghi báo cáo vào mẫu báo cáo BM 824.1/ 8.
- Các lô bình có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được chuyển đến công đoạn tiếp theo.
- Các lô bình có kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu sẽ được tách riêng và được xử lí với biện pháp thích hợp theo thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp.

SỰ KIỆN NỔI BẬT